Open Menu

Thomas Tallis's 'Lamentatio Ieremiae'

Thomas Tallis (1505–1585), 1560–1569 CE